⚪️Alla priser visas per dosa exklusive moms⚪️

Erbjudandena på webbplatsen riktar sig uteslutande till företagskunder som genomför köp i ett ändamål som sätts i samband med deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet. För att handla måste du ha fyllt 18 år och representera ett bolag.

1. Beställning

Beställning av produkter sker online eller av representant för Bolaget. För att en beställning skall vara bindande, måste beställningen skriftligen bekräftas före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, finns ej skyldighet att tillhandahålla sådan produkt oaktat om kunden beställt densamma.

1.1 Vid orderläggning på företagskonto är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

1.2 Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera en beställning eller att annullera hela eller delar av beställningen innan utskick. Förbetalda beställningar återbetalas då till den del till avsändarens bankkonto.

1.3 Vi är endast skyldiga att leverera Produkter som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som ska inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Vi reserverar oss också för eventuell slutförsäljning av Produkterna tills de har lämnat vårt lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte heller att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

1.4 Vid orderläggning genom företagskonto är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

2. Leverans och frakt

2.1 Äganderätten till produkterna övergår till kunden när dess fulla betalning har erlagts.

2.2 Leveransdagen är den dag då produkten anländer hos kunden enligt försändelsens spårnings nummer.

2.3 Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten på leveransdagen.

2.4 Fraktkostnaden visas i varukorgen och baseras på den av kunden angiven leveransadress.

2.5 Angiven leveranstid i varukorgen är en uppskattning och kan komma att avvika från den faktiska leveranstiden. Vid avvikelse utgår ingen ersättning. 

2.6 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) utan vidare påslag.

2.7 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till kundtjänst inom två (2) arbetsdagar från mottagandet och sju (7) arbetsdagar vid dolda skador. Aktuell kontaktinformation till vår kundtjänst hittar du vår hemsida. 

Underlåtelse att rapportera in fraktskada eller dolda fel utanför tidsfristen resulterar i att kostnaden för produkten inte ersätts.

2.8 När du handlar hos oss som företag har du ingen ångerrätt. Ångerrätt gäller enbart mellan privatpersoner och näringsidkare. 

3. Villkor för rabatterbjudanden

3.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av vår marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

3.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller Produkter kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller Produkter. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen notera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att kunna nyttja vissa rabatterbjudanden.

3.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därför endast avse det belopp du har betalat för Produkten efter rabatterbjudandet har lösts in.

4. Betalning

4.1 Vi erbjuder förskottsbetalning och betalning mot faktura. Betalningsfristen anges i varukorgen. Bolaget som företräds är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till kontotransaktioner.

4.2 Vid köp mot faktura är betalningsfristen angiven på fakturan och räknas från den dag vi skickade fakturan. Vi förbehåller oss rätten att ta ut påminnelseavgifter inom den lagstadgade ramen per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning. Du har rätt att inkomma med bevisning utvisande att kostnaden för den faktiska skadan för utebliven betalning är lägre än påminnelseavgiften, eller att ingen skada har uppstått överhuvudtaget.

4.3 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas i elektronisk form till bolaget du företräder.

5. Priser

5.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning (i varukorgen) gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms) och inkluderar nikotin- tobaksskatt, om relevant och inget annat anges eller avtalas.

5.2 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa.

5.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst innan leveransdagen justera angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då rätten att skriftligen häva köpet.

5.4 Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering.

6. Ansvarsbegränsning

Vi är skyldiga att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna tillåter avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

6.1 Vårt ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.

6.2 Vårt ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;

b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med angivna instruktioner;

c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom vår kontroll;

d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

6.3 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

6.4 Ansvaret omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.5 Vi kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker.

6.6 Skulle vi vara förhindrad att leverera eller företa om-leverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är vi fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

7. Förändring av försäljningsvillkor

Vi förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor utan vidare kommunikation.

8. Kontakt

Nordic Express AB
Org. 559216-1607
Järnbrotts Prästväg 2
42147 Göteborg
Sverige

info@nordicpouch.com