⚪️Alla priser visas per dosa exklusive moms⚪️

Senast uppdaterad: 2023-08-03

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR). Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver hur vi samlar in och behandlar den registrerades personuppgifter i samband med att den registrerade tar i bruk Bolagets tjänst.

Definitioner

Med Personuppgiftsansvarig avses; En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Med Personuppgifter avses;
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad registrerad) varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med Behandling av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter, oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.

Med Tredje Part avses;
En fysisk eller juridisk person som inte är den registrerade, den Personuppgiftsansvarige eller de personer under Personuppgiftsbiträdes direkta ansvar som är behöriga att behandla personuppgifterna.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter. Detta gäller bland annat när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller när personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om den registrerade återkallat det samtycke som behandlingen grundas på.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter bland annat om den registrerade invänder mot korrektheten av uppgifterna eller anser att behandlingen strider mot lag.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering av sådan direkt marknadsföring.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör denne, samt de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in. Personuppgifterna ska lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade har vidare rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta sitt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.

Information om hantering av personuppgifter kopplade till barn

Verksamheten har inom ramen för denna policy inte som syfte att varken rikta sig till eller samla in några som helst uppgifter gällande barn under 18 år.

Rättsliga grunder för insamling av dina personuppgifter

För att hanteringen av dina personuppgifter ska vara laglig krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. Nedan beskriver vi de rättsliga grunder som vi förlitar oss på vid hantering av dina personuppgifter.

1. Rättslig förpliktelse

När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse som gäller för oss, t.ex. för att uppfylla krav i bokföringslagstiftning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund. 

2. Fullgörande av avtal

När vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig, t.ex. våra köpvillkor för att hantera din beställning, sker behandlingen av dina personuppgifter med stöd av denna grund. 

3. Berättigat intresse

I vissa fall har vi bedömt att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter och att detta berättigade intresse – vid en intresseavvägning – väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade, t.ex. för att kommunicera med dig och för att följa upp och utvärdera verksamheten. I sådant fall sker vår behandling av dina personuppgifter för att uppfylla vårt berättigade intresse. Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av vårt berättigade intresse, se avsnitt "Den registrerades rättigheter". 

4. Samtycke

När du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. genom att godkänna vår användning av kakor och likande tekniker, sker behandlingen med stöd av ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.


Personuppgifter som samlas in från dig

När du går in på hemsidan, skapar ett kundkonto, ansöker om köpkredit, köper en produkt, ansluter till våra tjänster, kontaktar oss (bland annat via sociala medier), deltar i en undersökning eller på annat sätt interagerar med våra tjänster kan vi samla in olika typer av information, bland annat:

Kontoinformation 

Relaterade kontouppgifter, bland annat e-postadress, registrerade enheter, kontostatus och ålder.

Enhetsinformation

Uppgifter som din enhet kan identifieras med, till exempel enhetens serienummer, eller om din enhet, till exempel typ av webbläsare.

Kontaktuppgifter

Uppgifter som namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation

Betalningsinformation

Uppgifter om din faktureringsadress och betalningsmetod, till exempel kontouppgifter, kredit-, bank- eller annan betalkortsinformation.

Användningsuppgifter

Uppgifter om din aktivitet i och användning av vår hemsida, till exempel beteende inom våra tjänster, bland annat webbläsarhistorik, sökhistorik, interaktion med produkterna, uppgifter om krascher, prestanda och andra diagnostikuppgifter samt andra användningsuppgifter.

Cookies

Cookies är vanligtvis en liten textfil som lagras på, och under efterföljande besök hämtas från, din dator, mobiltelefon eller motsvarande enhet med internetuppkoppling när du besöker Webbplatsen. Du kan hitta mer allmän information om cookies på webbplatserna  www.aboutcookies.org.uk och www.allaboutcookies.org.

Det finns två typer av cookies utifrån hur länge de lagras på din enhet: sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies lagras tillfälligt på din enhet när du besöker en webbplats och raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras på din enhet under en viss tid tills du, eller servern som har skickat dem, raderar dem. Det finns även två typer av cookies utifrån vem som avsändare: förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies placeras av webbplatsen du besöker. Tredjepartscookies placeras av en annan domän och skickas alltså inte från oss, utan från någon av våra samarbetspartners.

Kommunikationscookies

Vi använder dessa cookies för att kunna aktivera nätverkstrafik till och från våra system, bland annat för att hjälpa oss identifiera fel.

Helt nödvändiga cookies

Dessa cookies lagras efter behov för att tillhandahålla en specifik funktion eller tjänst som du har använt eller begärt. Vi använder dem till exempel för att visa våra webbsidor i rätt format och på rätt språk, för att autentisera och verifiera dina transaktioner och för att spara innehållet i din kasse när du handlar online.

Andra cookies

Dessa cookies används för att förstå hur besökarna interagerar med våra webbsidor och onlinetjänster, bland annat genom att hjälpa oss att bedöma hur effektiva annonser och webbsökningar är.

Om du inte vill att vi ska använda cookies ger vi dig möjlighet att stänga av dem. Om du vill stänga av cookies och använder webbläsaren Safari väljer du Blockera alla cookies i integritetsinställningarna för Safari. Om du använder en annan webbläsare kontrollerar du med leverantören hur du stänger av cookies. Vissa funktioner på webbplatsen kanske inte är tillgängliga om alla cookies är avstängda.

Utöver cookies använder vi annan teknik som hjälper oss att nå liknande mål.

I vissa e-postmeddelanden från oss använder vi en destinationswebbadress som länkar dig till innehåll på webbplatsen. När du klickar på en sådan webbadress skickas den via en separat webbserver innan du kommer fram till destinationssidan på vår webbplats. Vi spårar dessa destinationswebbadresser i syfte att uppskatta intresset för specifika ämnen och mäta effektiviteten i vår kundkommunikation. Om du inte vill spåras på det sättet bör du inte klicka på bild- eller textlänkar i e-postmeddelanden från oss.

Vi behandlar vanligtvis uppgifter som vi samlar in med dessa cookies och liknande teknik som icke-personuppgifter. I den utsträckning IP-adresser (Internet Protocol) eller liknande identifierare anses vara personuppgifter i lokal lagstiftning behandlar vi även sådana identifierare som personuppgifter i dessa regioner. Vidare kombinerar vi ibland icke-personuppgifter som samlats in med dessa tekniker med andra personuppgifter som vi lagrar. När vi kombinerar uppgifter på det sättet behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter för syftena som anges i denna integritetspolicy.

Google Analytics

På denna hemsidan använder vi oss av Google Analytics för att få information om hur våra besökare använder Webbplatsen i syfte att utvärdera hur vi kan förbättra och vidareutveckla den. Google Analytics är ett verktyg som använder tredjepartscookies från Google för att samla information om hur besökaren interagerar med Webbplatsen. Informationen i dessa cookies, inklusive din IP-adress, kommer att delas med Google samt lagras och användas av Google Analytics på servrar i USA. Om du vill undvika att bli spårad av Google så tillhandahåller de ett gratis tillägg som installeras i din webbläsare. Tillägget från Google är tillgängligt på  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Insamling av personuppgifter

1. Från dig själv. När du genomför ett köp på webbplatsen, använder vår webbplats och andra digitala kanaler, kontaktar kundservice eller deltar i marknadsundersökningar samlar vi in personuppgifter om dig. 

2. Betaltjänstleverantörer. När du genomför ett köp på webbplatsen samlar vi exempelvis in identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och order- och leveransuppgifter som betaltjänstleverantören delar oss med oss. 

3. Transportörer. För att säkerställa att din leverans kommit fram eller för att spåra din försändelse samlar vi in order- och leveransuppgifter som de transportörer som vi samarbetar med delar med oss. 

4. Koncernbolag. Bolagen inom koncernen samarbetar med varandra och delar därför uppgifter sinsemellan t.ex. för att kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler. 

5. Samarbetspartners. Vi samarbetar med olika företag, t.ex. marknadsföringsplattformar, och samlar in de personuppgifter som de delar med oss för att kunna hantera vårt förhållande med samarbetspartnern. 

5. Sociala nätverksplattformar. Om du besöker våra kanaler på sociala nätverksplattformar samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss via dessa kanaler. 

6. Externa informationstjänster. Med hjälp av externa informationstjänster kompletterar vi de personuppgifter som vi samlar in om dig. Detta för att t.ex. kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler och för att genomföra analyser för att ta fram kundinsikter.

Delning av dina personuppgifter

Nedan beskriver vi vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter med. Vilka mottagare som vi delar dina personuppgifter beror på hur du interagerar med oss. Om vi inte har angivit annat nedan ansvarar mottagaren för sin egen hantering av dina personuppgifter. I vissa fall delas dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES-området, t.ex. tjänsteleverantörer som vi har anlitat. De länder som vi överför personuppgifter till utanför EU/EES-området inkluderar bland annat USA.

Tjänsteleverantörer

För att hantera personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller exempelvis IT-tjänster och kommunikationstjänster (som gör det möjligt för oss att skicka meddelanden och nyhetsbrev till dig) eller lagertjänster (vi har lager som hanteras av externa leverantörer på vårt uppdrag). När tjänsteleverantörerna behandlar personuppgifter på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner är de personuppgiftsbiträden till oss och vi ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Tjänsteleverantörerna får inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal med oss att skydda dina uppgifter.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder oss av betaltjänstleverantörer för att hantera din betalning när du gör en beställning på våra webbplatser och delar därför personuppgifter med dem för samma syfte.

Transportörer

För att hantera din beställning och leverera dina beställda varor till dig delar vi personuppgifter med de transportörer som vi har anlitat för att utföra transporten av varorna.

Koncernbolag

Bolagen i koncernen samarbetar med varandra och delar därför uppgifter sinsemellan t.ex. för att kunna kommunicera och lämna erbjudanden i olika kanaler.

Sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar

För att kommunicera och lämna anpassad marknadsföring i våra digitala kanaler och på andra webbplatser delar vi personuppgifter med sociala nätverks- och marknadsföringsplattformar. När vi automatiskt delar personuppgifter med dessa plattformar ansvarar vi och berörd sociala nätverks- eller marknadsföringsplattform, i förekommande fall, gemensamt för insamlingen och överföringen av dina personuppgifter genom användning av kakor (cookies) och liknande tekniker. Vi och berörd plattform är dock ensamt ansvariga för den efterföljande användningen av dina personuppgifter. 

Samarbetspartners

För att hantera förhållandet med samarbetspartners delar vi personuppgifter med dem för samma syfte.

Övriga mottagare

Exempel på mottagare är externa rådgivare, myndigheter, domstol, polisen och potentiella köpare eller säljare om vi skulle sälja verksamheten.

Ändring av integritetspolicyn

Den personuppgiftsansvarige utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och kan därför behöva uppdatera och ändra sin integritetspolicy efter behov. Ändringarna kan även baseras på förändringar i dataskyddslagstiftningen. Om ändringarna inkluderar nya ändamål för behandlingen av personuppgifter, eller policyn på annat sätt ändras avsevärt, meddelar den personuppgiftsansvarige om ändringarna vid behov i förväg och begär vid behov samtycke av de registrerade. I sådant fall kommer vi att meddela dig om detta på ett lämpligt sätt, t.ex. genom att visa ett meddelande på webbplatsen eller genom e-post. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på denna sida och längst upp i policyn ser du datumet när policyn uppdaterades senast.